Arch matsyendrasana solar
20190509165241224-5.jpg
20190509165241224-2.jpg
20190509165241224-12.jpg
Padahastasana
Padahastasana
Vajrasana
You had me at namaste
Gomukasana solar
Full moon chakrasana
Talasana
Simhasana
Aum suryaya namah
Shiva Shakti dance // meditation
Shavasana
Yogasana
Yogasana
Halasana
Yogasana
 pen & coloured pencil on paper
Bhujangasana
 oil on canvas
 oil on canvas
all are clouds passing
IMG_7446.jpg
IMG_7447.jpg
IMG_7448.jpg
Ardha matsyendrasana lunar
Pavana muktasana
Salutations to the sun
Dhanurasana
Yogasana
Yogasana
Shashasana
Trikonasana forward
Prasarita padottanasana
Mu bhadrasana
Shalabasana
Yoniasana
Yoniasana
20190103131350204_0016.jpg
20190103131350204_0017.jpg
Uddiyana bandha
20190103131350204_0019.jpg
Marjariasana
Meditation
Halasana
Nasasprashasana
Talasana
20181115135437637_0021.jpg
Surya namaskara // Aum ravaye namah
Surya namaskara // Aum bhanave namah
Surya namaskara // Aum mitraya namah
Surya namaskara // Aum adityaya namah
Surya namaskara // Aum pusne namah
20181115135437637_0004.jpg
Surya namaskara // Aum hiranyagarbhaya namah
Garudasana
prev / next